RODINY, DĚTI A MLÁDEŽ

Doba je velmi hektická. Na rodiče jsou v zaměstnání kladeny velké nároky na úkor jejich dětí. Připravili jsme projekty, které rodičům s každodenní péči o děti pomohou. Záleží nám na budoucnosti naší země, proto nám záleží na našich dětech.

 1. Založíme Dům dětí a mládeže jako nabídku všestranných volnočasových kroužků pro ohledu na jejich talent, fyzické zdatnosti či finanční možnosti rodičů. (Z)
 2. Zvýšíme kapacitu Mateřské školy Pražská díky přístavbě jednoho pavilonu. (P)
 3. Připravíme stavební parcely pro rodinné domy na kraji Doks směr Obora, celkem 36 parcel, z toho 16 v majetku města. (P)
 4. Přestěhujeme školní družinu ZŠ K. H. Máchy do budovy městské knihovny. Knihovnu přemístíme na zámek. (P)
 5. Umožníme základní umělecké škole využívat k výuce nynější prostory muzea Čtyřlístku, např. dramatického kroužku. Muzeum zatraktivníme a přemístíme na zámek. (P)
 6. Nadále budeme spolupracovat a podporovat činnost Sdružení Klik a přijďte k nám, které v budově města provozuje dětský X-klub, mateřské centrum Stonožka a Seniorklub.

ZDRAVOTNICTVÍ,  SOCIÁLNÍ OBLAST, SENIOŘI A SPOLKOVÝ ŽIVOT

Vážíme si našich seniorů, kteří budovali i chránili naše město v dobách minulých. Podpoříme jejich společné aktivity a zrealizujeme projekty, kterými jim jejich péči budeme moci vrátit. Nejenom pro seniory chceme udržet fungující zdravotní péči v našem městě.

 1. Podpoříme nákup budovy Motorestu, vyřešíme tím problematickou lokalitu. Jeho sál zachováme pro využívání místními spolky a zbytek budovy připravíme na bezbariérové byty pro naše seniory. (Z)
 2. Budeme pokračovat v modernizaci interiérů zdravotního střediska, např. mobiliáře a úprav čekáren a ordinací. (S)

 3. Ministerstvo dopravy nám schválilo Plán bezbariérových tras města, díky kterému chceme získávat dotace na bezbariérové chodníky, přechody, veřejné budovy apod. (P)
 4. Zajistíme rekonstrukci bývalé zvláštní školy včetně tělocvičny při zachování provozu komunitního centra.
 5. Chceme větší podporu Komise pro občanské záležitosti, která věnuje svůj čas nejen našim seniorům.
 6. Nadále budeme finančně podporovat činnosti, investice a akce osadních výborů a dalších spolků, např. zdravotně postižených, Seniorklubu, spolku zahrádkářů, baráčníků a dalších.


SILNICE, CHODNÍKY A STEZKY

Prosadíme výrazné zvýšení ročního rozpočtu na rekonstrukce silnic a chodníků!


 1. Upravíme silnice a chodníky v rodinných zástavbách, a to na základě jednání s občany dané lokality, např. čtvrť ulic K. Čapka - Vrchlického - Alšova - Nezvalova. (S)
 2. Budeme nadále spolupracovat s p. Vyštejnem na projektu vybudování moderního parkoviště při vjezdu do Starých Splavů. (P)
 3. Vybudujeme osvětlenou cyklostezku Doksy - Obora. (P)
 4. Vybudujeme parkoviště v místech bývalé kotelny. (P)

PARKY A ZELEŇ

Chceme zelené město! Díky dotacím jsme zpříjemnili prostředí mnoha parků či zákoutí a vysázeli stovky stromů.

 1. Zrevitalizujeme park v Oboře, a to dle studie projednané s místními občany. (S)
 2. Zrevitalizujeme lesopark ve Starých Splavech naproti nádraží Českých drah, a to citlivě s ohledem na les. (P)

 3. Vytvoříme jednoduchou parkovou úpravu neudržované části za Penny marketem. (S)

 4. Zajistíme veřejné toalety na frekventovaných místech Doks a přidružených obcí. (Z)

REVITALIZACE DALŠÍCH ČÁSTÍ MĚSTA

 1. Zrevitalizujeme okolí bytových domů, např. opravíme obslužné cesty a chodníky, stání pro auta a plochy pro odpadové nádoby, mobiliář a zeleň, stejně jako tomu bylo během 8 let revitalizace sídliště. (Z)
 2. Zmodernizujeme autobusové nádraží, např. snížením počtu zastávek, přidáním zeleně a zpříjemněním prostorů pro čekání. (S)
 3. Zrealizujeme poslední etapu revitalizace sídliště, tj. prostor mezi ul. Hálkovou a Vrchlického, chodníky a parkovací místa ve spodní části ul. Hálkova a plochu u garáží při vjezdu do města. (P)
 4. Podpoříme revitalizaci nádraží Českých drah ve Starých Splavech. (Z)
 5. Otevřeme diskuzi s občany Starých Splavů o zpracování regulačního plánu výstavby.

SPORT PRO VŠECHNY

 1. Podpoříme výstavbu veřejně přístupného multifunkčního hřiště v Masarykových sadech. (Z)
 2. Upravíme sportoviště v ul. Boženy Němcové, např. povrch, ochranné sítě, mobiliář. (S)

 3. Nakoupíme cvičební stroje pro seniory. (Z)
 4. Vybudujeme areál pro mladé cyklisty, inline bruslaře a scateboardisty na nevyužívané louce za recepcí Poslova mlýna. (P)
 5. Nadále budeme podporovat celoroční činnost i akce sportovních klubů či jednotlivců.

ODPADY, ČISTÉ MĚSTO, TECHNICKÉ SLUŽBY

Vytvořením oddělení technických služeb šetříme hodně peněz za opravy a údržbu. Městský rozpočet však trápí finance vynaložené za svoz netříděného odpadu. Za tříděný odpad naopak dostáváme peníze zpět, proto chceme třídění odpadu maximálně podpořit.

 1. Posílíme oddělení technických služeb o více zaměstnanců na drobné řemeslné práce a především na úklid města a obcí.
 2. Z dotace nakoupíme popelnice na tříděný odpad (plast, papír, bioodpad) a rozdáme zájemcům z rodinných domů. (P)
 3. Vyrobíme vkusné odpadové nádoby na tříděný odpad např. do parků, na hřiště, na kulturní akce, parkoviště apod. (P)
 4. Dokončíme přípravu náročného projektu na modernizaci sběrného dvora. (P)

BEZPEČNOST, MĚSTSKÁ POLICIE, HASIČI

 1. Pro získání strážníků městské policie zmírníme náborové podmínky, zvýšíme plat (motivační složka) a upravíme náplně práce.
 2. Zajistíme efektivní fungování nově zavedeného mobilního rozhlasu, který přes aplikaci, emaily, SMS či hlasové zprávy informuje naše občany např. o krizových situacích, havárii vody, uzavírkách apod. (P)
 3. Pořídíme strážníkům měřič rychlosti k preventivnímu využití, především pak v sezoně.
 4. Podpoříme sbory dobrovolných hasičů v obměně techniky a vybavení, při práci s mládeží a pořádání akcí.
 5. Rozšíříme již vybudovaný kamerový systém, který pomohl Policii ČR vyřešit řadu přestupků a trestných činů.

ŽIVÝ ZÁMEK

Protože jsme jako jediní chtěli od začátku zámek do vlastnictví města, chceme dokončit naši myšlenku zámku jako centra kultury, vzdělání, cestovního ruchu a odpočinku. Ať je zámek chloubou občanů a soběstačným objektem, který nezatěžuje rozpočet města.

 1. Přemístíme do zámku městskou knihovnu, informační centrum, muzeum Čtyřlístku a vybudujeme dva výtahy. (P)
 2. Muzeum Čtyřlístku budeme postupně modernizovat prvky interaktivní expozice. Ziskem ze vstupného pak získáme významnou část příjmů pro provoz zámku. (P)
 3. Ze vstupního domečku do parku vybudujeme a pronajmeme zámeckou kavárnu. (P)
 4. Nadále budeme z dotací opravovat střechu, krovy, portály, fasádu apod. (P)
 5. V zámecké zahradě vybudujeme přírodní amfiteátr pro pořádání kulturních akcí. (P)
 6. Docílíme toho, aby provoz a údržba zámku byly financovány z utracených peněz návštěvníků, nikoliv místních obyvatel.

PLÁŽE MÁCHOVA JEZERA

V minulosti došlo nejenom k uzavření nevýhodných nájemních smluv, ale také k neuvážlivému prodeji budov, a dokonce i pozemků pod nimi. Již dva roky se připravujeme s právníkem na složité vypořádání neuvážlivých rozhodnutí na našich plážích.

 1. Dokončíme přípravu ekonomického posouzení možnosti ponechat pláže ve správě města.
 2. Zpracujeme projekt postupné revitalizace pláží se zachováním původních přírodních hodnot.
 3. Vstupné zdarma pro místní občany na hlavní pláž a pláž Klůček od roku 2021.
 4. Připravíme se na konec platnosti nájemní smlouvy na hlavní pláž ve Starých Splavech.
  Pronájem končí v dubnu 2023.

 5. Díky od státu získané dlouhodobé nájemní smlouvě na Máchovo jezero budeme nadále podporovat činnost OPS Máchovo jezero, která zajišťuje kvalitu vody, regulaci rybí obsádky, provozování sportovního rybolovu a další.

KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

Chceme i nadále pokračovat v trendu zatraktivňování a rozšiřování kulturní nabídky, která bude také tvořit část turistické nabídky našeho regionu. Chceme klidné a zároveň atraktivní město s moderní prezentací.

 1. Chceme přidat nové akce do portfolia organizace KulturaDoksy.cz - Zavírání jezera, food festival.
 2. Chceme se zaměřit na kulturní nabídku a společné projekty ve spolupráci s osadními výbory.
 3. Podpoříme rozvoj cestovního ruchu v rámci destinačního managementu Máchův kraj.

 4. Chceme vytvořit komunikační platformu pro podporu podnikatelů v cestovním ruchu a rozvíjet oblast na základě společně vytvořené strategie a stanovených cílů (značení cyklotras, zlepšení infrastruktury, jednotné prezentace, ...)


Vysvětlivky: (Z) - připravený záměr; (S) - hotová studie; (P) - zpracovaný projekt